தயாரிப்பு AMBUstat என்று அழைக்கப்படுகிறது. நீர், பெராசெடிக் அமிலம் மற்றும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு தீர்வைக் கொண்டு ஒரு மூடுபனியை உருவாக்க இது ஒரு சிறிய ஃபோகரைப் பயன்படுத்துகிறது.

அனைத்து காட்டும் 12 முடிவுகள்

மொழிபெயர் "