மிக உயர்ந்த தரமான CRF2 சுத்தமான அறை ஃபோகர் இயந்திரம் & போர்ட்டபிள் ஃபோகர் Applied Physics, இன்க்

1 முடிவுகளில் 12–14 ஐக் காட்டுகிறது

மொழிபெயர் "