சுத்தமான அறைகளில் பயன்படுத்த, மருந்து ISO தொகுப்புகள். இது ஒரு ரோலிங் டிராலியை உள்ளடக்கியது, பாரம்பரிய கேரி கைப்பிடிகளை மாற்றுகிறது

ஒற்றை முடிவை காட்டும்

மொழிபெயர் "