கிராபீன் தூள் வடிவில் தயாரிக்கப்படுகிறது. மெட்ரிக் டன் அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது

ஒற்றை முடிவை காட்டும்

மொழிபெயர் "