மாற்றியமைக்கப்பட்ட கிராபெனின் எபோக்சி பூச்சுகள் நீடித்துழைப்பை மேம்படுத்தவும் வணிகப் பொருட்களில் அரிப்பைத் தடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒற்றை முடிவை காட்டும்

மொழிபெயர் "